Tag - cách sử dụng

Tháng Ba 2016

Hướng dẫn sử dụng Fpt Play HD

Hướng dẫn sử dụng Fpt Play HD
1. BỘ ĐIỀU KHIỂN

1. Bật /tắt

21. Browser
Không sử dụng

2. Setup
Hiển thị màn hình cài đặt
22. TV Mode
Không sử dụng

3. TV
Dịch vụ kênh truyền hình
23. Media
Không sử dụng

4. Symbol
Ký tự
24. VOD
Dịch vụ phim truyện

5. Clear
Xóa ký tự hiện tại
25. Caps/Num
Chọn ký tự/ số

6. Home
Trở về màn hình chính
26. Menu
Không sử dụng

7. Up
Di chuyển lên
27. Right
Di chuyển qua phải

8. Left
Di chuyển sang trái
28. OK
Xác nhận thực hiện

9. Down
Di chuyển xuống
29. Back
Trở về trang trước

10. Info
Tắt/bật […]